Андрєєв Вячеслав Іванович– відповідальний секретар, кандидат технічних наук, в.о. Доцента Чорноморського державного https://hamptonroadswriters.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI2LCJjYjFhYTFiZDIyMTIiLDAsMCwwLDFd університету імені Петра Могили. Андрєєв Вячеслав Іванович – відповідальний секретар, кандидат технічних наук, в.о.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв’язок з харчовою наукою і представляти інтерес для міжнародного наукового співтовариства. Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті та короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки. Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв’язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства. Рукописи статей, які надходять до редакційної колегії журналу, підлягають перевірці на академічний плагіат у системі «Unicheck». Журнал інформує також про події наукового життя та юридичної освіти в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

журнал наукові праці

Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Інституту психології імені Г. Матеріали IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології обробки даних» (8 грудня 2022 року), матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології обробки даних» (10 грудня 2021 року) та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології обробки даних» (4 грудня 2020 року). Метою видання журналу є інформування наукової громадськості про останні результати досліджень в області стародавньої та середньовічної історії, які цікавлять міжнародну аудиторію. Збірник є спеціалізованим виданням молодих вчених з історичних наук.

У журналі представлено різномаїття психотерапевтичних підходів, модальностей та методик, що пов’язані з психологічним та медичним простірами сучасної психотерапевтичної та консультативної допомоги. Розглянуто теоретичні і практичні питання щодо різних аспектів психотерапевтичного втручання при різних розладах, їх гендерні аспекти, методики психодіагностики, взаємодію психотерапії та культури тощо. Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів. Фахове електронне видання з філологічних наук (мовознавство). Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

У журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в регіонах України та у світі. Публікуються статті теоретико-методологічного та прикладного характеру, що відображають результати суспільно-географічних досліджень провідних вчених, викладачів, аспірантів України і зарубіжних країн. Висвітлюються проблеми юридичної освіти і правничої науки, реформи політичної, правової і судової систем, перспективи інтеграційних рухів України і реалії вітчизняної української і зарубіжної юриспруденції — від експертів, учених, юристів-практиків і молодого покоління українських правників. Журнал висвітлює досягнення і проблеми плазмових, радіаційних, лазерних та комплексних фізичних технологій, а також дослідження процесів формування тонких плівок та модифікації поверхонь матеріалів, фізичних властивостей виникаючих структур, проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.

Наукові журнали та періодичні видання

У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики. Журнал зареєстрований у наукометричній базі Google scholar. Статті представляють інтерес для вчених, викладачів ВНЗ, аспірантів, магістрів, практичних робітників. Двадцять третя та двадцять четверта книги збірки «Нових сторінок історії Донбасу» презентують колекцію усних історій, що їх зібрано та підготовлено до друку молодими науковцями – магістрами та аспірантами ДонНУ. Тези доповідей до XII Мiжнародної алгебраїчної конференцiї в Українi, присвяченій 215-й рiчницi з дня народження В. Публікує статті, присвячені різним аспектам теоретичної хімії, хімічного аналізу, органічної хімії, спектроскопії, фізико-хімії розчинів та поверхневих явищ, електрохімії, хімічного матеріалознавства.

Денна форма навчання

«Дриновський збірник» – науковий щорічник Харківського національного університету імені В. Каразіна та Болгарської академії наук, присвячений історії Центральної і Південно-Східної Європи від стародавніх часів і до сьогодення. До збірника приймаються статті, які відповідають профілю видання, ще не були опубліковані, а також археографічні матеріали, рецензії та оглядова інформація про наукові конференції (симпозіуми, семінари) або інші значущі події наукового життя, пов’язані із тематикою видання. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Комп’ютерні технології обробки даних

У збірнику вміщено статті, в яких викладено результати наукових, експериментальних і теоретичних досліджень молодих учених. Присвячений актуальним проблемам сучасності в галузі науки і техніки. Розрахований на науковців та інженерно-технічних працівників. Електронний науковий журнал “Наукові праці Вінницького національного технічного університету”, засновано у 2006 році. З 2007 року видання представлено на сайтах Вінницького національного технічного університету та Національної бібліотеки України ім. Вернадського і включено Вищою атестаційною комісією України до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук.

Видання ЧДУ імені Петра Могили Наукові праці